BG Nysa

DORADCA PODATKOWY Grażyna Burda nr wpisu 03209

LIMIT KSIĘGI RACHUNKOWE NA 2013 ROK

03.12.2012 12:12

Założenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Po przeliczeniu na złote jest to kwota 4 936 560 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (ponieważ w 2012 roku 30 września przypada w niedzielę, dlatego do przeliczenia limitu zastosowanie ma kurs średni euro ogłoszony przez NBP w dniu 28 września 2012 r. tj.z piątku, który wynosi 4,1138 zł/euro).

Archiwum